skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing Accountability Performance for English Language Learner Students: An Unfinished Journey Toward Language Minority Rights

Black, William R

Educational Policy, January 2006, Vol.20(1), pp.197-224 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805285948

Toàn văn không sẵn có

2
Constructing Accountability Performance for English Language Learner Students: An Unfinished Journey Toward Language Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing Accountability Performance for English Language Learner Students: An Unfinished Journey Toward Language Minority Rights

Black, William R.

Educational Policy, 2006, Vol.20(1), p.197-224 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0895-9048 ; DOI: 10.1177/0895904805285948

Toàn văn không sẵn có

3
Constructing Accountability Performance for English Language Learner Students: An Unfinished Journey Toward Language Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing Accountability Performance for English Language Learner Students: An Unfinished Journey Toward Language Minority Rights

Black, William R.

Educational Policy, 01/2006, Vol.20(1), pp.197-224 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0895904805285948

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...