skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective *

Onuki, Janina ; Mouron, Fernando ; Urdinez, Francisco

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.433-465 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective

Onuki, Janina ; Mouron, Fernando ; Urdinez, Francisco

Contexto Internacional, 01 May 2016, Vol.38(1), pp.433-465 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

3
Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective

Onuki, Janina ; Mouron, Fernando ; Urdinez, Francisco

Contexto Internacional, 06/2016, Vol.38(1), pp.433-465 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0102-8529 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Perceptions of Regional Identity and Leadership in Comparative Perspective

Janina Onuki ; Fernando Mouron ; Francisco Urdinez

Contexto Internacional, 01 January 2016 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...