skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis

Adeponle, Ademola ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence

Culture, Medicine, and Psychiatry, 2015, Vol.39(1), pp.16-42 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0165-005X ; E-ISSN: 1573-076X ; DOI: 10.1007/s11013-014-9408-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis.(Report)

Adeponle, Ademola B. ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence J.

Culture, Medicine and Psychiatry, March, 2015, Vol.39(1), p.16(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-005X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis.(Report)

Adeponle, Ademola B. ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence J.

Culture, Medicine and Psychiatry, 2015, Vol.39(1), p.16(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-005X

Toàn văn sẵn có

4
Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis

Adeponle, Ademola B. ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence J.

Culture, Medicine, and Psychiatry, 3/2015, Vol.39(1), pp.16-42 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0165-005X ; E-ISSN: 1573-076X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11013-014-9408-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinician reasoning in the use of cultural formulation to resolve uncertainty in the diagnosis of psychosis

Adeponle, Ademola B ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence J

Culture, medicine and psychiatry, March 2015, Vol.39(1), pp.16-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-076X ; PMID: 25310907 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11013-014-9408-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...