skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside.(NEWS)

Evans, Jon

Nature Medicine, Nov, 2009, Vol.15(11), p.1231(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside.(NEWS)

Evans, Jon

Nature Medicine, Nov, 2009, Vol.15(11), p.1231(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside

Jon Evans

Nature Medicine, 2009, Vol.15(11), p.1231 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1546-170X ; DOI: 10.1038/nm1109-1231

Toàn văn sẵn có

4
Wireless medical devices advance, weather balloons aside
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside

Evans, Jon

Nature Medicine, 11/2009, Vol.15(11), pp.1231-1231 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1546-170X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm1109-1231

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside

Evans, Jon

Nature medicine, November 2009, Vol.15(11), pp.1231 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-170X ; PMID: 19893535 Version:1 ; DOI: 10.1038/nm1109-1231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...