skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L 0 Penalty (Zero Exponent Norm Segmented Smoothing)

Rippe, Ralph C. A ; Meulman, Jacqueline J ; Eilers, Paul H. C; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L 0 Penalty

Rippe, Ralph C. A ; Meulman, Jacqueline J ; Eilers, Paul H. C; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230 ; PMCID: 3367998 ; PMID: 22679492

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of genomic changes by segmented smoothing using an L0 penalty

Rippe, Ralph ; Meulman, Jacqueline ; Eilers, Paul; Department of Biostatistics

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 19326203

Toàn văn sẵn có

4
Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L0 Penalty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L0 Penalty

Rippe, Ralph C. A. ; Meulman, Jacqueline J. ; Eilers, Paul H. C.; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 6/5/2012, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of genomic changes by segmented smoothing using an L0 penalty

Rippe, Ralph C A ; Meulman, Jacqueline J ; Eilers, Paul H C

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e38230 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22679492 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Genomic Changes by Segmented Smoothing Using an L0 Penalty

Rippe, Ralph ; Meulman, Jacqueline ; Eilers, Paul

PLoS One, Jun 2012, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of genomic changes by segmented smoothing using an L0 penalty

Ralph C A Rippe ; Jacqueline J Meulman ; Paul H C Eilers

PLoS ONE, Vol.7(6), p.e38230 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038230

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...