skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, Jun 2012, Vol.127(526), p.592 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon politics, Hungarian state building and the case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82).(Report)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, June, 2012, Vol.127(526), p.592(33) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-8266

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881–82)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, 2012, Vol. CXXVII(526), pp.592-624 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: 10.1093/ehr/ces071

Truy cập trực tuyến

4
Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)

Kwan, J.

The English Historical Review, 06/01/2012, Vol.CXXVII(526), pp.592-624 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehr/ces071

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...