skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde Wendy ; Verloigne Maïté ; De Bourdeaudhuij Ilse ; Bjelland Mona ; Lien Nanna ; Fernández-Alvira Juan M ; Moreno Luis A ; Kovacs Eva ; Brug Johannes ; Maes Lea

BMC Public Health, 01 November 2011, Vol.11(1), p.881 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan ; Moreno, Luis ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.881 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881 ; PMID: 22112159

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan ; Moreno, Luis ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.881 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan M ; Moreno, Luis A ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.881-881 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881 ; PMCID: 3252293 ; PMID: 22112159

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? : a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández - Alvira, Juan ; Moreno, Luis ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC PUBLIC HEALTH, 2011 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

6
What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan M ; Moreno, Luis A ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.881 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan M ; Moreno, Luis A ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC public health, 23 November 2011, Vol.11, pp.881 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 22112159 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours? a qualitative study in 4 countries

Van Lippevelde, Wendy ; Verloigne, Maïté ; De Bourdeaudhuij, Ilse ; Bjelland, Mona ; Lien, Nanna ; Fernández-Alvira, Juan M ; Moreno, Luis A ; Kovacs, Eva ; Brug, Johannes ; Maes, Lea

BMC Public Health. 2011 Nov 23;11(1):881 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-881

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...