skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Ventricular Function and Metabolism

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mickle, A.G., Donald ; Ivanov, C., Joan ; Tumiati, E., Laura ; Zuech, Mindy, Peter ; Madonik, Mindy, M. ; Liu, Mindy, Peter

Circulation, 1990, Vol.82(5 Suppl IV), pp.IV-332–IV-340 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right ventricular function and metabolism

Christakis, G T ; Weisel, R D ; Mickle, D A ; Ivanov, J ; Tumiati, L C ; Zuech, P E ; Madonik, M M ; Liu, P

Circulation, November 1990, Vol.82(5 Suppl), pp.IV332-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 2225425 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...