skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid ( A phis glycines )

Wenger, Jacob ; Michel, Andy

Evolutionary Applications, Nov 2013, Vol.6(7), pp.1041-1053 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 17524571 ; DOI: 10.1111/eva.12084

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid (Aphis glycines)

Wenger, Jacob A ; Michel, Andy P

Evolutionary Applications, Nov 2013, Vol.6(7), pp.1041-1053 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 17524571 ; DOI: 10.1111/eva.12084

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid ( A phis glycines

Wenger, Jacob A. ; Michel, Andy P.

Evolutionary Applications, November 2013, Vol.6(7), pp.1041-1053 [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 1752-4571 ; E-ISSN: 1752-4571 ; DOI: 10.1111/eva.12084

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid ( Aphis glycines )

Wenger, Jacob A ; Michel, Andy P

Evolutionary Applications, 2013, Vol.6(7), p.1041-1053 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1752-4571 ; E-ISSN: 1752-4571 ; DOI: 10.1111/eva.12084 ; PMCID: 3804237 ; PMID: 24187586

Toàn văn sẵn có

5
Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid ( Aphis glycines )
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid ( Aphis glycines )

Wenger, Jacob A. ; Michel, Andy P.

Evolutionary Applications, 07/2013, pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/eva.12084

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing an evolutionary framework for understanding genetic relationships of phenotypically defined insect biotypes in the invasive soybean aphid (Aphis glycines)

Wenger, Jacob A ; Michel, Andy P

Evolutionary applications, November 2013, Vol.6(7), pp.1041-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1752-4571 ; PMID: 24187586 Version:1 ; DOI: 10.1111/eva.12084

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...