skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Propentofylline and Iloprost Suppress the Production of TNF-αby Macrophages but Fail to Ameliorate Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Lewis Rats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propentofylline and Iloprost Suppress the Production of TNF-αby Macrophages but Fail to Ameliorate Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Lewis Rats

Jung, Stefan ; Donhauser, Torsten ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Autoimmunity, 12/1997, Vol.10(6), pp.519-529 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08968411 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1006/jaut.1997.0159

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propentofylline and Iloprost Suppress the Production of TNF-αby Macrophages but Fail to Ameliorate Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Lewis Rats

Jung, Stefan ; Donhauser, Torsten ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Autoimmunity, December 1997, Vol.10(6), pp.519-529 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0896-8411 ; E-ISSN: 1095-9157 ; DOI: 10.1006/jaut.1997.0159

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propentofylline and iloprost suppress the production of TNF-alpha by macrophages but fail to ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis in Lewis rats

Jung, S ; Donhauser, T ; Toyka, K V ; Hartung, H P

Journal of autoimmunity, December 1997, Vol.10(6), pp.519-29 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0896-8411 ; PMID: 9451591 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...