skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reactive Cross Collision Exclusionary Backoff Algorithm in IEEE 802.11 Network

Subodh Pudasaini ; Yusun Chang ; Seokjoo Shin

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2010, Vol.4(6), pp.1098-1115 [Tạp chí có phản biện]

DBpia - 디비피아 (Nurimedia)

Toàn văn không sẵn có

2
A Reactive Cross Collision Exclusionary Backoff Algorithm in IEEE 802.11 Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reactive Cross Collision Exclusionary Backoff Algorithm in IEEE 802.11 Network

Pudasaini, Subodh

KSII Transactions on Internet and Information Systems, 12/23/2010 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 19767277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3837/tiis.2010.12.007

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...