skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al--Si alloys.(Report)

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.594 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al-Si alloys

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.594(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

3
Efficient use of iron impurity in Al–Si alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al–Si alloys

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, 12/2014, Vol.615, C, pp.594-597 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al–Si alloys

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, 05 December 2014, Vol.615, pp.594-597 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...