skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative investigation of heavy metal, trace, and macro element contents in commercially valuable fish species harvested off from the Persian Gulf

Abadi, Dariush Ranjbar Vakil ; Dobaradaran, Sina ; Nabipour, Iraj ; Lamani, Xolelwa ; Ravanipour, Masoumeh ; Tahmasebi, Rahim ; Nazmara, Shahrokh

Environmental science and pollution research international, May 2015, Vol.22(9), pp.6670-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 25414033 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3852-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative investigation of heavy metal, trace, and macro element contents in commercially valuable fish species harvested off from the Persian Gulf

Abadi, Dariush ; Dobaradaran, Sina ; Nabipour, Iraj ; Lamani, Xolelwa ; Ravanipour, Masoumeh ; Tahmasebi, Rahim ; Nazmara, Shahrokh

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(9), pp.6670-6678 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3852-1

Toàn văn sẵn có

3
Comparative investigation of heavy metal, trace, and macro element contents in commercially valuable fish species harvested off from the Persian Gulf
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative investigation of heavy metal, trace, and macro element contents in commercially valuable fish species harvested off from the Persian Gulf

Abadi, Dariush Ranjbar Vakil ; Dobaradaran, Sina ; Nabipour, Iraj ; Lamani, Xolelwa ; Ravanipour, Masoumeh ; Tahmasebi, Rahim ; Nazmara, Shahrokh

Environmental Science and Pollution Research, 5/2015, Vol.22(9), pp.6670-6678 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3852-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative investigation of heavy metal, trace, and macro element contents in commercially valuable fish species harvested off from the Persian Gulf

Abadi, Dariush ; Dobaradaran, Sina ; Nabipour, Iraj ; Lamani, Xolelwa ; Ravanipour, Masoumeh ; Tahmasebi, Rahim ; Nazmara, Shahrokh

Environmental Science and Pollution Research International, May 2015, Vol.22(9), pp.6670-6678 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3852-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...