skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration Of Heat Transfer Coefficient In Glass Forming Modeling With Special Interface Element

Moreau, P ; Gregoire, S ; Lochegnies, D ; Cesar de Sa, J

AIP Conference Proceedings, 17 May 2007, Vol.908(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2740902

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration Of Heat Transfer Coefficient In Glass Forming Modeling With Special Interface Element

Moreau, P. ; César de Sá, J. ; Grégoire, S. ; Lochegnies, D.

Materials Processing And Design; Modeling, Simulation and Applications; Numiform '07; Proceedings of the 9th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, Porto (Portugal) (17-21 June 2007): AIP Conference Proceedings, 17 May 2007, Vol.908(1), pp.759-768 [Tạp chí có phản biện]

© 2007 American Institute of Physics (AIP)

ISBN: 978-0-7354-0415-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2740902

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...