skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of frame-compatible stereo 3D services and a novel method for spatial interleaving using HEVC

Guruvareddiar, Palanivel ; Joseph, Biju K

Journal of Visual Communication and Image Representation, January 2015, Vol.26, pp.200-209 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2014.11.012

Toàn văn sẵn có

2
Comparative study of frame-compatible stereo 3D services and a novel method for spatial interleaving using HEVC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of frame-compatible stereo 3D services and a novel method for spatial interleaving using HEVC

Guruvareddiar, Palanivel ; Joseph, Biju K.

Journal of Visual Communication and Image Representation, 01/2015, Vol.26, C, pp.200-209 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10473203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2014.11.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...