skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glycoprotein D Receptor-Dependent, Low-pH-Independent Endocytic Entry of Herpes Simplex Virus Type 1

Milne, Richard S. B. ; Nicola, Anthony V. ; Whitbeck, J. Charles ; Eisenberg, Roselyn J. ; Cohen, Gary H

The Journal of Virology, 2005, Vol. 79(11), p.6655 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15890903

Toàn văn sẵn có

2
Glycoprotein D Receptor-Dependent, Low-pH-Independent Endocytic Entry of Herpes Simplex Virus Type 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glycoprotein D Receptor-Dependent, Low-pH-Independent Endocytic Entry of Herpes Simplex Virus Type 1

Milne, R. S. B. ; Nicola, A. V. ; Whitbeck, J. C. ; Eisenberg, R. J. ; Cohen, G. H.

Journal of Virology, 06/01/2005, Vol.79(11), pp.6655-6663 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0022-538X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.79.11.6655-6663.2005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glycoprotein D receptor-dependent, low-pH-independent endocytic entry of herpes simplex virus type 1

Milne, Richard S B ; Nicola, Anthony V ; Whitbeck, J Charles ; Eisenberg, Roselyn J ; Cohen, Gary H

Journal of virology, June 2005, Vol.79(11), pp.6655-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15890903 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...