skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: consumption advisories

Copat, Chiara ; Arena, Giovani ; Fiore, Maria ; Ledda, Caterina ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, March 2013, Vol.53, pp.33-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 23211443 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2012.11.038

Toàn văn sẵn có

2
Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: Consumption advisories
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: Consumption advisories

Copat, Chiara ; Arena, Giovani ; Fiore, Maria ; Ledda, Caterina ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Food and Chemical Toxicology, 03/2013, Vol.53, C, pp.33-37 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02786915 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.11.038

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: Consumption advisories

Copat, Chiara ; Arena, Giovani ; Fiore, Maria ; Ledda, Caterina ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Food and Chemical Toxicology, March 2013, Vol.53, pp.33-37 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0278-6915 ; E-ISSN: 1873-6351 ; DOI: 10.1016/j.fct.2012.11.038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...