skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
21st-Century Japanese Management : New Systems, Lasting Values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st-Century Japanese Management : New Systems, Lasting Values

Abegglen, James C.

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9780230500853 E-ISBN: 0230500854 DOI: 10.1057/9780230500853 ISBN: 9781403998767

Toàn văn sẵn có

2
21st Century Japanese Management: New Systems, Lasting Values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Japanese Management: New Systems, Lasting Values

Abegglen, James C

Dawsonera

ISBN10: 1403998760 ; ISBN13: 9781403998767 ; E-ISBN10: 0230500854 ; E-ISBN13: 9780230500853

Toàn văn sẵn có

3
21st-century Japanese management new systems, lasting values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st-century Japanese management new systems, lasting values

Abegglen, James C

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 1403998760 ; ISBN: 9781403998767

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...