skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Spacing’ Minority Relations: Investigating the Tribal Areas of Pakistan Using a Spatio-Historical Method of Analysis

Gilani, Sabrina

Social & Legal Studies, September 2015, Vol.24(3), pp.359-380 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0964-6639 ; E-ISSN: 1461-7390 ; DOI: 10.1177/0964663914564263

Toàn văn không sẵn có

2
‘Spacing’ Minority Relations: Investigating the Tribal Areas of Pakistan Using a Spatio-Historical Method of Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Spacing’ Minority Relations: Investigating the Tribal Areas of Pakistan Using a Spatio-Historical Method of Analysis

Gilani, Sabrina

Social & Legal Studies, 09/2015, Vol.24(3), pp.359-380 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0964-6639 ; E-ISSN: 1461-7390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0964663914564263

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...