skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prospective Randomized Trial of Everolimus-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Octogenarians: The XIMA Trial (Xience or Vision Stents for the Management of Angina in the Elderly): The XIMA Trial (Xience or Vision Stents for the Management of Angina in the Elderly)

de Belder, Adam ; de La Torre Hernandez, Jose M. ; Lopez-Palop, Ramon ; O'Kane, Peter ; Hernandez Hernandez, Felipe ; Strange, Julian ; Gimeno, Federico ; Cotton, James ; Diaz Fernandez, Jose F. ; Carrillo Saez, Pilar ; Thomas, Martyn ; Pinar, Eduardo ; Curzen, Nick ; Baz, Jose A. ; Cooter, Nina ; Lozano, Inigo ; Skipper, Nicola ; Robinson, Derek ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 15 April 2014, Vol.63(14), pp.1371-1375 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.10.053

Toàn văn sẵn có

2
A Prospective Randomized Trial of Everolimus-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Octogenarians
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prospective Randomized Trial of Everolimus-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Octogenarians

de Belder, Adam ; de La Torre Hernandez, Jose M. ; Lopez-Palop, Ramon ; O'Kane, Peter ; Hernandez Hernandez, Felipe ; Strange, Julian ; Gimeno, Federico ; Cotton, James ; Diaz Fernandez, Jose F. ; Carrillo Saez, Pilar ; Thomas, Martyn ; Pinar, Eduardo ; Curzen, Nick ; Baz, Jose A. ; Cooter, Nina ; Lozano, Inigo ; Skipper, Nicola ; Robinson, Derek ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 04/2014, Vol.63(14), pp.1371-1375 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.10.053

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A prospective randomized trial of everolimus-eluting stents versus bare-metal stents in octogenarians: the XIMA Trial (Xience or Vision Stents for the Management of Angina in the Elderly)

De Belder, Adam ; De La Torre Hernandez, Jose M ; Lopez-Palop, Ramon ; O'Kane, Peter ; Hernandez Hernandez, Felipe ; Strange, Julian ; Gimeno, Federico ; Cotton, James ; Diaz Fernandez, Jose F ; Carrillo Saez, Pilar ; Thomas, Martyn ; Pinar, Eduardo ; Curzen, Nick ; Baz, Jose A ; Cooter, Nina ; Lozano, Inigo ; Skipper, Nicola ; Robinson, Derek ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 15 April 2014, Vol.63(14), pp.1371-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 24216285 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.10.053

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prospective Randomized Trial of Everolimus-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents in Octogenarians.(Author abstract)

Journal of the American College of Cardiology, April 15, 2014, Vol.63(14), p.1371(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...