skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychopharmacology. FDA weighs suicide risk in children on antidepressants

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 06 February 2004, Vol.303(5659), pp.745 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 14764841 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
PSYCHOPHARMACOLOGY: FDA Weighs Suicide Risk in Children on Antidepressants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSYCHOPHARMACOLOGY: FDA Weighs Suicide Risk in Children on Antidepressants

Holden, C.

Science, 02/06/2004, Vol.303(5659), pp.745a-745 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.303.5659.745a

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...