skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“There Was No Plan”: An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, November 2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"There Was No Plan": An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, Nov/Dec 2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00333352 ; E-ISSN: 15406210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

3
"There Was No Plan": An Interview with Rajiv Chandrasekaran
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"There Was No Plan": An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, 11/2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...