skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

KISTI (Korea Science Collection)

ISSN: 1011-2367

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian - Australasian Journal of Animal Sciences, 2018, Vol.31(9), p.1458(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1011-2367 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

3
Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9/2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1011-2367 ; E-ISSN: 1976-5517 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056652 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Eun Tae Kim ; Sang Suk Lee ; Ji Hoon Lee ; Jin Suk Jeong ; Shin Ja Lee ; Joon Jeong ; Jong Kook Park ; Beom Young Park ; Sang Bum Kim ; Ha Yeon Jeong ; Kwang Seok Ki ; Chang Weon Choi ; Chang Hyun Kim ; Jin Wook Kim ; Sung Sill Lee

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 01 September 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1011-2367 ; E-ISSN: 1976-5517 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...