skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Approach to International Development: A Study of Southeast Asia

Renwick, Neil

DataCite

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1148

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Approach to International Development: A Study of Southeast Asia

Renwick, Neil

Journal of China and International Relations, 2015, Vol.3(1)

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 22458921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1148

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Approach to International Development: A Study of Southeast Asia

Neil Renwick

Journal of China and International Relations, 01 December 2015, Vol.3(1), pp.104-129

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2245-8921 ; E-ISSN: 2245-8921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1148

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...