skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity for 3D user interfaces: new models for devices and interaction techniques

Lacoche, Jérémy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Eric ; Royan, Jérome

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.28-33

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2775073

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasticity for 3D User Interfaces: new Models for Devices and Interaction Techniques

Lacoche, Jérémy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Éric ; Royan, Jérôme

Proceedings of EICS 2015 : 7th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, pp.28-33

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/2774225.2775073

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...