skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Million Segments of One — How Personal Should Customer Relationship Management Get?

Millard, N

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.114-120 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022468630499

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Million Segments of One — How Personal Should Customer Relationship Management Get?

Millard, N

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(1), pp.114-120 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1022468630499

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...