skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interaction of CTLA-4 with AP50, a clathrin-coated pit adaptor protein
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of CTLA-4 with AP50, a clathrin-coated pit adaptor protein

Zhang, Y. ; Allison, J. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/19/1997, Vol.94(17), pp.9273-9278 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.17.9273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of CTLA-4 with AP50, a clathrin-coated pit adaptor protein

Zhang, Y ; Allison, J P

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9273-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9256472 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of CTLA-4 with AP50, a clathrin-coated pit adaptor protein

Zhang, Yi ; Allison, James P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 19, 1997, Vol.94(17), p.9273(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of CTLA-4 with AP50, a Clathrin-Coated Pit Adaptor Protein

Zhang, Yi ; Allison, James P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9273-9278 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction of CTLA-4 with AP50, a Clathrin-Coated Pit Adaptor Protein

Zhang, Yi ; Allison, James P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9273-9278 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...