skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda

Wiens, Matthew O. ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J. Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P. ; Macleod, Stuart M.

PLoS ONE, Jan 30, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda

Wiens, Matthew O. ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J. Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P. ; Macleod, Stuart M.

PLoS ONE, Jan 30, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda

Wiens, Matthew ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J ; Karlen, Walter ; Larson, Charles ; Macleod, Stuart

PLoS One, Jan 2015, Vol.10(1), p.e0118055 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118055

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda (Outcomes following Pediatric Rural Health Center Visits in Uganda)

Wiens, Matthew O ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J. Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P ; MacLeod, Stuart M; Gutman, Julie (Academic Editor)

2015, Vol.10(1), p.e0118055 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118055

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda

Wiens, Matthew O ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J. Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P ; Macleod, Stuart M; Gutman, Julie (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118055 ; PMCID: 4311987 ; PMID: 25635947

Toàn văn sẵn có

6
A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cohort Study of Morbidity, Mortality and Health Seeking Behavior following Rural Health Center Visits by Children under 12 in Southwestern Uganda

Wiens, Matthew O. ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J. Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P. ; Macleod, Stuart M.; Gutman, Julie

PLOS ONE, 1/30/2015, Vol.10(1), p.e0118055 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0118055

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cohort study of morbidity, mortality and health seeking behavior following rural health center visits by children under 12 in southwestern Uganda

Wiens, Matthew O ; Gan, Heng ; Barigye, Celestine ; Zhou, Guohai ; Kumbakumba, Elias ; Kabakyenga, Jerome ; Kissoon, Niranjan ; Ansermino, J Mark ; Karlen, Walter ; Larson, Charles P ; Macleod, Stuart M

PloS one, 2015, Vol.10(1), pp.e0118055 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25635947 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118055

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-market drug evaluation research training capacity in Canada: an environmental scan of Canadian educational institutions

Wiens, Matthew O ; Soon, Judith A ; Macleod, Stuart M ; Sharma, Sunaina ; Patel, Anik

Journal of population therapeutics and clinical pharmacology = Journal de la therapeutique des populations et de la pharamcologie clinique, 2014, Vol.21(3), pp.e370-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2561-8741 ; PMID: 25347114 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cohort study of morbidity, mortality and health seeking behavior following rural health center visits by children under 12 in southwestern Uganda

Matthew O Wiens ; Heng Gan ; Celestine Barigye ; Guohai Zhou ; Elias Kumbakumba ; Jerome Kabakyenga ; Niranjan Kissoon ; J Mark Ansermino ; Walter Karlen ; Charles P Larson ; Stuart M Macleod

PLoS ONE, Vol.10(1), p.e0118055 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0118055

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...