skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on expert finding techniques

Lin, Shuyi ; Hong, Wenxing ; Wang, Dingding ; Li, Tao

Journal of Intelligent Information Systems, Oct 2017, pp.255-279 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09259902 ; E-ISSN: 15737675 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0440-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on expert finding techniques

Lin, Shuyi ; Hong, Wenxing ; Wang, Dingding ; Li, Tao

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol.49(2), pp.255-279 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0440-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on expert finding techniques

Lin, Shuyi ; Hong, Wenxing ; Wang, Dingding ; Li, Tao

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol.49(2), p.255(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0440-5

Toàn văn sẵn có

4
A survey on expert finding techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on expert finding techniques

Lin, Shuyi ; Hong, Wenxing ; Wang, Dingding ; Li, Tao

Journal of Intelligent Information Systems, 2/4/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-016-0440-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...