skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social signals: a framework in terms of goals and beliefs

Poggi, Isabella ; D’Errico, Francesca

Cognitive Processing, 2012, Vol.13(Supplement 2), pp.427-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1612-4782 ; E-ISSN: 1612-4790 ; DOI: 10.1007/s10339-012-0512-6

Truy cập trực tuyến

2
Social signals: a framework in terms of goals and beliefs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social signals: a framework in terms of goals and beliefs

Poggi, Isabella ; D’errico, Francesca

Cognitive Processing, 10/2012, Vol.13(S2), pp.427-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1612-4782 ; E-ISSN: 1612-4790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10339-012-0512-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...