skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results of nuclear security culture survey on personnel at nuclear power plants

Yoo, Hosik ; Lee, Jeong-Ho

Annals of Nuclear Energy, November 2015, Vol.85, pp.398-402 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4549 ; E-ISSN: 1873-2100 ; DOI: 10.1016/j.anucene.2015.05.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results of nuclear security culture survey on personnel at nuclear power plants

Yoo, Hosik ; Lee, Jeong-Ho

Annals of Nuclear Energy, 2015, Vol.85, p.398 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-4549 ; DOI: 10.1016/j.anucene.2015.05.001

Toàn văn sẵn có

3
Results of nuclear security culture survey on personnel at nuclear power plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results of nuclear security culture survey on personnel at nuclear power plants

Yoo, Hosik ; Lee, Jeong-Ho

Annals of Nuclear Energy, 11/2015, Vol.85, C, pp.398-402 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064549 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2015.05.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...