skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Louazani, Amina Cherif ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Cherif Louazani, Amina ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534 ; PMCID: 6247863 ; PMID: 30487777

Truy cập trực tuyến

3
Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Cherif Louazani, Amina ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Frontiers in Microbiology, 10/23/2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Cherif Louazani, Amina ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Frontiers in microbiology, 2018, Vol.9, pp.2534 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1664-302X ; PMID: 30487777 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Amina Cherif Louazani ; Emeline Baptiste ; Anthony Levasseur ; Philippe Colson ; Bernard La Scola

Frontiers in microbiology, 01 October 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 transcriptome analysis reveals complex splicing in capsid gene

La Scola, Bernard ; Louazani, Amina Cherif ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe

Frontiers in Microbiology, Oct 23, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 transcriptome analysis reveals complex splicing in capsid gene.(Brief article)

La Scola, Bernard ; Louazani, Amina Cherif ; Baptiste, Emeline ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe

Frontiers in Microbiology, Oct 23, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...