skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and behavior of the barringerite Ni end‐member, Ni 2 P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe‐Ni phosphides in planetary cores

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, March 2009, Vol.114(B3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2008JB005944

Toàn văn sẵn có

2
Structure and behavior of the barringerite Ni end-member, Ni 2 P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe-Ni phosphides in planetary cores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and behavior of the barringerite Ni end-member, Ni 2 P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe-Ni phosphides in planetary cores

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Journal of Geophysical Research, 2009, Vol.114(B3) [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

ISSN: 0148-0227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2008JB005944

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and behavior of the barringerite Ni end-member, Ni[subscript 2]P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe-Ni phosphides in planetary cores

Dera, P ; Lavina, B ; Borkowski, L.A ; Prakapenka, V.B ; Sutton, S.R ; Rivers, M.L ; Downs, R.T ; Boctor, N.Z ; Prewitt, C.T; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

J. Geophys. Res, 01 June 2009, Vol.114(2009) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2008JB005944

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...