skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari

PloS one, 2015, Vol.10(6), pp.e0129358 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26070119 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129358

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari

PLoS ONE, June 12, 2015, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari

PLoS ONE, June 12, 2015, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari; Balasubramaniam, Ramesh (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129358 ; PMCID: 4466560 ; PMID: 26070119

Toàn văn sẵn có

5
Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari; Balasubramaniam, Ramesh

PLOS ONE, 6/12/2015, Vol.10(6), p.e0129358 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0129358

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kentaro Kodama ; Nobuhiro Furuyama ; Tetsunari Inamura

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(6), p.e0129358 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129358

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differing Dynamics of Intrapersonal and Interpersonal Coordination: Two-finger and Four-Finger Tapping Experiments

Kodama, Kentaro ; Furuyama, Nobuhiro ; Inamura, Tetsunari

PLoS One, Jun 2015, p.e0129358 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129358

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...