skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and sequential organ failure assessment (SOFA) scores are effective triage markers following paracetamol overdose

Craig, Darren George Norman ; Reid, Thomas Wdj ; Martin, Kirsty G ; Davidson, Janice S ; Hayes, Peter C ; Simpson, K J; Peer, Hal (Editor)

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 10 May 2011, Vol.34(2), p.219 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0269-2813 ; E-ISSN: 1365-2036 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04687.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The systemic inflammatory response syndrome and sequential organ failure assessment scores are effective triage markers following paracetamol (acetaminophen) overdose.(Report)

Craig, D. G. N. ; Reid, T. W. D. J. ; Martin, K. G. ; Davidson, J. S. ; Hayes, P. C. ; Simpson, K. J.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, July, 2011, Vol.34(2), p.219(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-2813

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The systemic inflammatory response syndrome and sequential organ failure assessment scores are effective triage markers following paracetamol (acetaminophen) overdose.(Report)

Craig, D. G. N. ; Reid, T. W. D. J. ; Martin, K. G. ; Davidson, J. S. ; Hayes, P. C. ; Simpson, K. J.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, July, 2011, Vol.34(2), p.219(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-2813

Toàn văn sẵn có

4
The systemic inflammatory response syndrome and sequential organ failure assessment scores are effective triage markers following paracetamol (acetaminophen) overdose: SIRS and SOFA scores following paracetamol overdose
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The systemic inflammatory response syndrome and sequential organ failure assessment scores are effective triage markers following paracetamol (acetaminophen) overdose: SIRS and SOFA scores following paracetamol overdose

Craig, D. G. N. ; Reid, T. W. D. J. ; Martin, K. G. ; Davidson, J. S. ; Hayes, P. C. ; Simpson, K. J.

Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 07/2011, Vol.34(2), pp.219-228 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2036.2011.04687.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The systemic inflammatory response syndrome and sequential organ failure assessment scores are effective triage markers following paracetamol (acetaminophen) overdose

Craig, D G N ; Reid, T W D J ; Martin, K G ; Davidson, J S ; Hayes, P C ; Simpson, K J

Alimentary pharmacology & therapeutics, July 2011, Vol.34(2), pp.219-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2036 ; PMID: 21554357 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04687.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...