skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast Asia

Derichs, Claudia ; Heberer, Thomas; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 517 6 ; ISBN: 978 87 91114 81 6

Toàn văn sẵn có

2
The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Ideas: Intellectual Input and Political Change in East and Southeast Asia

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776945176 ; ISBN: 9788791114816 ; ISBN: 8776945170 ; ISBN: 8791114810

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...