skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endoscopic cyanoacrylate therapy for gastric variceal bleeding.(GASTROINTESTINAL BLEEDING)(Report)

Mcavoy, Norma C. ; Hayes, Peter C.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, April, 2010, Vol.7(4), p.190(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1759-5045

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endoscopic cyanoacrylate therapy for gastric variceal bleeding.(GASTROINTESTINAL BLEEDING)

Mcavoy, Norma C. ; Hayes, Peter C.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, April, 2010, Vol.7(4), p.190(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1759-5045

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endoscopic cyanoacrylate therapy for gastric variceal bleeding.(GASTROENTESTINAL BLEEDING)(Report)

Mcavoy, Norma C. ; Hayes, Peter C.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, April, 2010, Vol.7(4), p.190(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1759-5045

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endoscopic cyanoacrylate therapy for gastric variceal bleeding.(GASTROENTESTINAL BLEEDING)

Mcavoy, Norma C. ; Hayes, Peter C.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, April, 2010, Vol.7(4), p.190(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1759-5045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...