skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: A multicenter double-blind clinical trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: A multicenter double-blind clinical trial

Abrams, Jonathan ; Allen, John ; Allin, Douglas ; Anderson, Jeffrey ; Anderson, Sharon ; Blanski, Lori ; Chadda, Kuldeep ; Dibianco, Robert ; Favrot, Laurence ; Gonzalez, Jorge ; Horowitz, Leonard ; Laddu, Atul ; Lee, Robert ; Maccosbe, Paul ; Morganroth, Joel ; Narula, Onkar ; Singh, Bramah ; Singh, Jang ; Steck, James ; Swerdlow, Charles ; Turlapaty, Prasad ; Waldo, Albert

American Heart Journal, 11/1985, Vol.110(5), pp.913-922 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(85)90185-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: a multicenter double-blind clinical trial

Abrams, J ; Allen, J ; Allin, D ; Anderson, J ; Anderson, S ; Blanski, L ; Chadda, K ; Dibianco, R ; Favrot, L ; Gonzalez, J

American heart journal, November 1985, Vol.110(5), pp.913-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3904379 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: A multicenter double-blind clinical trial

Abrams, Jonathan ; Allen, John ; Allin, Douglas ; Anderson, Jeffrey ; Anderson, Sharon ; Blanski, Lori ; Chadda, Kuldeep ; Dibianco, Robert ; Favrot, Laurence ; Gonzalez, Jorge ; Horowitz, Leonard ; Laddu, Atul ; Lee, Robert ; Maccosbe, Paul ; Morganroth, Joel ; Narula, Onkar ; Singh, Bramah ; Singh, Jang ; Steck, James ; Swerdlow, Charles

American Heart Journal, 1985, Vol.110(5), pp.913-922 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(85)90185-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...