skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and identity: a national outlook

Larsen, Knud S. ; Groberg, David H. ; Krum Krumov, Ludmilla ; Andrejeva, Nadia Kashlekeva ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May, 1995, Vol.32(2), p.165(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, Knud S ; Groberg, David H ; Krumov, Krum ; Andrejeva, Ludmilla ; Kashlekeva, Nadia ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

3
Ideology and Identity: A National Outlook
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, K. S. ; Groberg, D. H. ; Krumov, K. ; Andrejeva, L. ; Kashlekeva, N. ; Russinova, Z. ; Csepeli, G. ; Ommundsen, R.

Journal of Peace Research, 05/01/1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...