skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Species Immigration, Extinction, and Turnover of Butterflies in Relation to Habitat Area and Habitat Isolation

Krauss, Jochen ; Steffan-Dewenter, Ingolf ; Tscharntke, Teja

Oecologia, 1 December 2003, Vol.137(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00298549 ; E-ISSN: 14321939

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Species Immigration, Extinction, and Turnover of Butterflies in Relation to Habitat Area and Habitat Isolation

Krauss, Jochen ; Steffan-Dewenter, Ingolf ; Tscharntke, Teja

Oecologia, 1 December 2003, Vol.137(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00298549 ; E-ISSN: 14321939

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local species immigration, extinction, and turnover of butterflies in relation to habitat area and habitat isolation

Krauss, Jochen ; Steffan-Dewenter, Ingolf ; Tscharntke, Teja

Oecologia, 2003, Vol.137(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0029-8549 ; E-ISSN: 1432-1939 ; DOI: 10.1007/s00442-003-1353-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local species immigration, extinction, and turnover of butterflies in relation to habitat area and habitat isolation

Krauss, Jochen ; Steffan-Dewenter, Ingolf ; Tscharntke, Teja

Oecologia, December 2003, Vol.137(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0029-8549 ; PMID: 14505022 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Local species immigration, extinction, and turnover of butterflies in relation to habitat area and habitat isolation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local species immigration, extinction, and turnover of butterflies in relation to habitat area and habitat isolation

Krauss, Jochen ; Steffan-Dewenter, Ingolf ; Tscharntke, Teja

Oecologia, 12/1/2003, Vol.137(4), pp.591-602 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0029-8549 ; E-ISSN: 1432-1939 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00442-003-1353-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...