skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GMOs, herbicides, and public health.(Report)

Landrigan, Philip J. ; Benbrook, Charles

The New England Journal of Medicine, August 20, 2015, Vol.373(8), p.693(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GMOs, Herbicides, and Public Health

Landrigan, Philip J ; Benbrook, Charles

The New England Journal of Medicine, 2015, Vol.373(8), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1505660

Toàn văn sẵn có

3
GMOs, Herbicides, and Public Health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GMOs, Herbicides, and Public Health

Landrigan, Philip J. ; Benbrook, Charles

New England Journal of Medicine, 08/20/2015, Vol.373(8), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1505660

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GMOs, Herbicides, and Public Health

Landrigan, Philip J ; Benbrook, Charles

The New England journal of medicine, 20 August 2015, Vol.373(8), pp.693-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 26287848 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1505660

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...