skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Close packing effects on clean and dirty snow albedo and associated climatic implications

He, Cenlin ; Takano, Yoshi ; Liou, Kuo‐Nan

Geophysical Research Letters, 28 April 2017, Vol.44(8), pp.3719-3727 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2017GL072916

Toàn văn sẵn có

2
Close packing effects on clean and dirty snow albedo and associated climatic implications: CLOSE PACKING EFFECTS ON SNOW ALBEDO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Close packing effects on clean and dirty snow albedo and associated climatic implications: CLOSE PACKING EFFECTS ON SNOW ALBEDO

He, Cenlin ; Takano, Yoshi ; Liou, Kuo-Nan

Geophysical Research Letters, 04/28/2017, Vol.44(8), pp.3719-3727 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2017GL072916

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...