skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social Media Management: Technologies and Strategies for Creating Business Value
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media Management: Technologies and Strategies for Creating Business Value

Van Looy, Amy

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2192-4333 ; ISBN: 978-3-319-21989-9 ; E-ISBN: 978-3-319-21990-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-21990-5

Toàn văn sẵn có

2
Social media management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media management

Looy, Amy Van; Springer International Publishing Ag

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9783319219899 ; E-ISBN: 9783319219905

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...