skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: mineral resources?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral resource assessment: Compliance between emergy and exergy respecting Odum's hierarchy concept

Jamali-Zghal, N ; Le Corre, O ; Lacarrière, B

Ecological Modelling, 24 January 2014, Vol.272, pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral resource assessment: Compliance between Emergy and Exergy respecting Odum's hierarchy concept

Jamali-Zghal, Nadia ; Le Corre, Olivier ; Lacarrière, Bruno

Ecological Modelling, 24 January 2014, Vol.272, pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

3
Mineral resource assessment: Compliance between emergy and exergy respecting Odum's hierarchy concept
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral resource assessment: Compliance between emergy and exergy respecting Odum's hierarchy concept

Jamali-Zghal, N. ; Le Corre, O. ; Lacarrière, B.

Ecological Modelling, 01/2014, Vol.272, C, pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043800 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...