skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD163, a novel marker of activated macrophages, is elevated and associated with noncalcified coronary plaque in HIV-infected patients.(Report)

Burdo, Tricia H. ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E. ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S. ; Williams, Kenneth C. ; Grinspoon, Steven

Journal of Infectious Diseases, Oct 15, 2011, Vol.204(8), p.1227(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD163, a novel marker of activated macrophages, is elevated and associated with noncalcified coronary plaque in HIV-infected patients.(Report)

Burdo, Tricia H. ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E. ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S. ; Williams, Kenneth C. ; Grinspoon, Steven

Journal of Infectious Diseases, Oct 15, 2011, Vol.204(8), p.1227(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD 163, a Novel Marker of Activated Macrophages, Is Elevated and Associated With Noncalcified Coronary Plaque in HIV-infected Patients

Burdo, Tricia H. ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E. ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S. ; Williams, Kenneth C. ; Grinspoon, Steven

The Journal of Infectious Diseases, 15 October 2011, Vol.204(8), pp.1227-1236 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221899

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD 163, a Novel Marker of Activated Macrophages, Is Elevated and Associated With Noncalcified Coronary Plaque in HIV-infected Patients

Burdo, Tricia H. ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E. ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S. ; Williams, Kenneth C. ; Grinspoon, Steven

The Journal of Infectious Diseases, 15 October 2011, Vol.204(8), pp.1227-1236 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221899

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD163, a novel marker of activated macrophages, is elevated and associated with noncalcified coronary plaque in HIV-infected patients

Burdo, Tricia H ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S ; Williams, Kenneth C ; Grinspoon, Steven

The Journal of infectious diseases, 15 October 2011, Vol.204(8), pp.1227-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21917896 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir520

Toàn văn sẵn có

6
Soluble CD163, a Novel Marker of Activated Macrophages, Is Elevated and Associated With Noncalcified Coronary Plaque in HIV-Infected Patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble CD163, a Novel Marker of Activated Macrophages, Is Elevated and Associated With Noncalcified Coronary Plaque in HIV-Infected Patients

Burdo, Tricia H. ; Lo, Janet ; Abbara, Suhny ; Wei, Jeffrey ; Delelys, Michelle E. ; Preffer, Fred ; Rosenberg, Eric S. ; Williams, Kenneth C. ; Grinspoon, Steven

The Journal of Infectious Diseases, 10/15/2011, 10/15/2011, Vol.204(8), pp.1227-1236 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jir520

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...