skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Growth and Shortening of Microtubules: A TWO-STATE MODEL APPROACH
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and Shortening of Microtubules: A TWO-STATE MODEL APPROACH

Zhang, Y.

Journal of Biological Chemistry, 11/11/2011, Vol.286(45), pp.39439-39449 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.260208

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and shortening of microtubules: a two-state model approach

Zhang, Yunxin

The Journal of biological chemistry, 11 November 2011, Vol.286(45), pp.39439-49 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21903577 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M111.260208

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and shortening of microtubules: a two-state model approach

Zhang, Yunxin

The Journal of Biological Chemistry 286(2011), 39439-39449 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1105.1004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and shortening of microtubules: a two-state model approach

Zhang, Yunxin; Zhang, Yunxin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 3, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1074/jbc.M111.260208

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...