skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North

Crafford, Magdalena J.A ; Viljoen, Margaretha

South African Journal of Science, January 2013, Vol.109(9-10), pp.01-08 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North

Magdalena J.A. Crafford ; Margaretha Viljoen

South African Journal of Science, 01 September 2013, Vol.109(9/10), pp.8-8 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/1117

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North

Crafford, Magdalena J.A. ; Viljoen, Margaretha

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(9-10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/1117

Toàn văn sẵn có

4
Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North

Crafford, Magdalena J.A. ; Viljoen, Margaretha

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(9/10), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/sajs.2013/1117

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressors and stress symptoms of Life Science educators in schools in Tshwane North

Crafford, Magdalena ; Viljoen, Margaretha

South African Journal of Science, Sep/Oct 2013, Vol.109(9/10), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...