skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: unternehmen struktur?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging entrepreneurial universities in university reforms: the moderating role of personalities and the social/economic environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)

ISSN: 2232-2647 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The moderating role of personalities and the social/economic environment

Berács, József

CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal, 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18559719 ; E-ISSN: 22322647

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The moderating role of personalities and the social/economic environment

József Berács

CEPS journal, 01 June 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1855-9719 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The Moderating Role of Personalities and the Social/Economic Environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1855-9719 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...