skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: keith d?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M. ; Reith, D. ; Broadbent, R.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2005.02260.x

Truy cập trực tuyến

2
The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M. ; Reith, D. ; Broadbent, R.

British Journal of Clinical Pharmacology, 01/2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2125.2005.02260.x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M ; Reith, D ; Broadbent, R

British journal of clinical pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0306-5251 ; PMID: 15606440 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...