skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Autonomous Domestic Service Robots: Evaluation of a User Interface for Remote Manipulation and Navigation With Focus on Effects of Stereoscopic Display

Mast, Marcus ; Materna, Zdeněk ; Španěl, Michal ; Weisshardt, Florian ; Arbeiter, Georg ; Burmester, Michael ; Smrž, Pavel ; Graf, Birgit

International Journal of Social Robotics, 2015, Vol.7(2), pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-014-0266-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Autonomous Domestic Service Robots: Evaluation of a User Interface for Remote Manipulation and Navigation With Focus on Effects of Stereoscopic Display.(Report)

Mast, Marcus ; Materna, Zdenak ; Spanal, Michal ; Weisshardt, Florian ; Arbeiter, Georg ; Burmester, Michael ; Smrz, Pavel ; Graf, Birgit

International Journal of Social Robotics, 2015, Vol.7(2), p.183(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1875-4791

Toàn văn sẵn có

3
Semi-Autonomous Domestic Service Robots: Evaluation of a User Interface for Remote Manipulation and Navigation With Focus on Effects of Stereoscopic Display
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Autonomous Domestic Service Robots: Evaluation of a User Interface for Remote Manipulation and Navigation With Focus on Effects of Stereoscopic Display

Mast, Marcus ; Materna, Zdeněk ; Španěl, Michal ; Weisshardt, Florian ; Arbeiter, Georg ; Burmester, Michael ; Smrž, Pavel ; Graf, Birgit

International Journal of Social Robotics, 4/2015, Vol.7(2), pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12369-014-0266-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Design of a Dynamic-Autonomy Remote Interaction Concept for Manipulation-Capable Robots to Assist Elderly People in the Home

Mast, Marcus ; Burmester, Michael ; Krüger, Katja ; Fatikow, Sascha ; Arbeiter, Georg ; Graf, Birgit ; Kronreif, Gernot ; Pigini, Lucia ; Facal, David ; Qiu, Renxi

Journal of Human-robot interaction, 2012, Vol. 1(1), pp. 96-118 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 2163-0364 ; DOI: 10.5898/JHRI.1.1.Mast

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Design of a Dynamic-Autonomy Remote Interaction Concept for Manipulation-Capable Robots to Assist Elderly People in the Home

Mast, Marcus ; Burmester, Michael ; Krüger, Katja ; Fatikow, Sascha ; Arbeiter, Georg ; Graf, Birgit ; Kronreif, Gernot ; Pigini, Lucia ; Facal, David ; Qiu, Renxi

Journal of Human-robot interaction, 2012, Vol.1(1), pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 2163-0364 ; ISSN: 2163-0364 ; DOI: 10.5898/JHRI.1.1.Mast

Toàn văn sẵn có

6
User-Centered Design of a Dynamic-Autonomy Remote Interaction Concept for Manipulation-Capable Robots to Assist Elderly People in the Home
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Design of a Dynamic-Autonomy Remote Interaction Concept for Manipulation-Capable Robots to Assist Elderly People in the Home

Mast, Marcus ; Burmester, Michael ; Kruger, Katja ; Fatikow, Sascha ; Arbeiter, Georg ; Graf, Birgit ; Kronreif, Gernot ; Pigini, Lucia ; Facal, David ; Qiu, Renxi

Journal of Human-Robot Interaction, 08/01/2012, pp.96-118 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 21630364 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5898/JHRI.1.1.Mast

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...